Betekenis begroting
Wat betekent begroting? Hieronder vind je 23 betekenissen van het woord begroting. Je kunt ook zelf een definitie van begroting toevoegen.

1

20   4

begroting


De financiële staat, raming, vooruitzichten en plannen van een overheid. In de begroting legt een overheid vast welke inkomsten en uitgaven ze voor een bepaalde beleidsperiode voorziet.

In de begroting zitten onder andere de belastinginkomsten (en tarieven), accijnzen, budgetten voor verschillende departementen (bv. Justitie, Mobiliteit, Pensioenen), staatsleningen, schuldenlast en terugbetalingen, uitkeringen, schattingen van werkzaamheidsgraad, inflatie, bijdragen aan internationale beleidsorganen (bv. EU, NAVO), ontwikkelingssamenwerking, subsidiebudgetten, bruto nationaal product, bruto buitenlands product, …

Eigenlijk gaat het om een complete boekhouding en een financieel werkingsplan dat de overheid op voorhand moet opstellen. Dit is een zeer complexe opgave, en hoewel overheden vaak verschillende studiediensten ter beschikking hebben om de ramingen op te maken, gebeurt het regelmatig dat een begroting niet nauwkeurig of correct is. Zo hadden heel wat Europese landen in de periode 2008-2012 moeite om hun begroting in evenwicht te houden (d.w.z. evenveel uitgaven als inkomsten, geen oplopende schuldgraad), omdat ze in hun begroting voor die periode geen rekening hadden gehouden met de financiële crisis; Dit leidde vanaf 2010, in combinatie met andere factoren, tot de Europese staatsschuldencrisis.


Sinds de staatsschuldencrisis houdt de Europese Unie de begroting van landen als Italië en Griekenland nauwlettend in het oog, en legt ze straffen of dwangmaatregelen op wanneer die landen er niet in slagen om hun schuldgraad te verlagen.
martijnver - 18 november 2018

2

14   6

begroting


Onder een begroting verstaan we het overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde (meestal toekomstige) periode.
Bron: the-web-library.com

3

8   1

begroting


een begroting is als de staat niet genoeg geld hebben zijn ze gewild een begroting op te starten dat betekent dat de belatingen met zoveel procent omhoog gaan
Milano De Geest - 16 november 2019

4

6   3

begroting


De bestuurder moet ieder jaar een begroting opstellen waarin de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode worden vastgelegd.
Bron: kosterenpartners.com

5

5   4

begroting


Het gemeentelijke huishoudboekje voor het komende jaar. Een voorlopige berekening van de kosten van een bepaald werk, bijvoorbeeld een huis laten bouwen. In de begroting staan de verwachte uitgaven en [..]
Bron: leiden.christenunie.nl

6

5   4

begroting


Een voorlopige berekening van de kosten van een bepaald werk, bijvoorbeeld een huis laten bouwen. Bij Staatsinrichting verstaan we hieronder een voorlopige schatting (ook wel raming genaamd) van de ko [..]
Bron: staatsinrichting.nl

7

3   3

begroting


een rij geschatte inkomsten en een rij geschatte uitgaven.
Bron: scholieren.com

8

3   3

begroting


overzicht van verwachte ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode
Bron: scholieren.com

9

5   5

begroting


raming van de verwachte opbrengsten, kosten en winst
Bron: scholieren.com

10

5   5

begroting


een schatting van de toekomstige ontvangsten en uitgaven
Bron: blaucapel.nl

11

3   3

begroting


Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer. Begrotingen worden onder andere gebruikt bij elke instelling die met geldstromen te maken heeft, zoals bedrijven, overheden en stic [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

4   4

begroting


begrotingzn v begroting (-en mv) [bəˈxrotɪŋ] plan waarin staat hoeveel geld je denkt te ontvangen en uit te geven de gemeentelijke begroting
Bron: nl.thefreedictionary.com

13

4   4

begroting


Een begroting is een wet die de federale overheid ertoe machtigt uitgaven te doen en ontvangsten te verrichten; elk jaar keurt de Kamer de Rijksmiddelenbegroting (die de ontvangsten bevat en toestemmi [..]
Bron: dekamer.be

14

4   5

begroting


( economie ) raming van de te maken uitgaven voor de komende tijd Het kabinet heeft de begroting bijna rond.
Bron: nl.wiktionary.org

15

4   5

begroting


Een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.
Bron: finler.nl

16

3   4

begroting


handeling waarbij de ontvangsten en de uitgaven voor één dienstjaar worden vastgelegd
Bron: parlbruparl.irisnet.be

17

2   3

begroting


1. De geplande kosten voor een activiteit of project. 2. Een in geld uitgedrukt gedeelte van een plan, dat aan iemand kan worden opgedragen. Deze persoon is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van [..]
Bron: kennisconsult.nl

18

1   3

begroting


Schatting vooraf van de inkomsten en uitgaven voor een afdeling of project [euro].
Bron: fons-vernooij.nl

19

1   3

begroting


Staat die een specificatie bevat van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor een toekomstig dienst- of kalenderjaar of voor een project.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

20

1   3

begroting


Een begroting is een jaarlijkse schatting die de Vlaamse Regering maakt van de inkomsten en uitgaven van Vlaanderen voor het volgende jaar. Die schatting wordt in de vorm van twee ontwerpen van decreet ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement voorgelegd. De regering mag pas inkomsten innen en uitgaven doen wanneer het parlement de begroting heeft g [..]
Bron: dekrachtvanjestem.be

21

1   3

begroting


Ieder jaar moet de bestuurder een begroting opstellen waarin de verwachte inkomsten en uitgaven worden bepaald voor een omschreven periode.
Bron: macobouwbeheer.nl

22

1   3

begroting


Een begroting is een op de toekomst gericht overzicht van opbrengsten en kosten. Het wordt ook wel omschreven als een voorlopige schatting van kosten, inkomsten en uitgaven. Een begroting schetst een [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

23

1   4

begroting


berekening van de kosten die je vooraf maakt
Voorbeeld: [..]
Bron: www.muiswerk.nl

Betekenis van begroting toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< begroten Bemoeigoederen >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen