forum.nl

Upvotes ontvangen53
Downvotes ontvangen35
Karma:19 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (12)

1

33 Thumbs up   11 Thumbs down

autochtoon


Iemand is autochtoon als beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar iemand zelf is geboren (definitie CBS).
Bron: forum.nl (offline)

2

7 Thumbs up   12 Thumbs down

segregatie


• Ruimtelijke segregatie Meestal wordt met segregatie ruimtelijke segregatie bedoeld. Er is sprake van ruimtelijke segregatie als de verdeling van een bepaalde groep over een gemeente anders is dan de verdeling van een andere groep in die gemeente. De concentratie van allochtone bevolking in bepaalde stadswijken betekent een ruimtelijke scheiding v [..]
Bron: forum.nl (offline)

3

6 Thumbs up   2 Thumbs down

vluchteling


" Een vluchteling is iemand die een verblijfsvergunning heeft omdat hij in zijn vaderland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren toe een bepaalde sociale groep, en nog niet de Nederlandse nationaliteit heeft" (Bron: CBS Bevolkingstrends nr. 3 2003).
Bron: forum.nl (offline)

4

3 Thumbs up   0 Thumbs down

asielzoeker


Een asielzoeker is een persoon die in Nederland een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en nog geen verblijfsstatus heeft (CBS).
Bron: forum.nl (offline)

5

2 Thumbs up   8 Thumbs down

illegaal


De definitie van het CBS volgens de demografische benadering luidt: "Illegalen zijn alle vreemdelingen die zonder geldige vestigings- of verblijfsvergunning vier maanden of langer in Nederland verblijven." Volgens de economische benadering zijn illegalen "Alle vreemdelingen die in Nederland arbeid verrichten zonder geldige werkvergunning" (Bron: CB [..]
Bron: forum.nl (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

allochtoon


Persoon die woonachtig is in Nederland en van wie tenminste één ouder is geboren in het buitenland. Wie zelf in het buitenland is geboren hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren hoort tot de tweede generatie (definitie CBS).
Bron: forum.nl (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

asielmigrant


Asielzoeker of persoon die een verblijfsstatus heeft, als erkend vluchteling of om humanitaire redenen. Het CBS rekent "alleen asielzoekers, statushouders en uitgenodigde vluchtelingen tot de asielmigranten voor zover ze zijn ingeschreven in de GBA" (Gemeentelijke Basisadministratie).
Bron: forum.nl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1e generatie allochtoon


Persoon is zelf in buitenland geboren en heeft ten minste één in het buitenland geboren ouder (definitie CBS).
Bron: forum.nl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

2e generatie allochtoon


Persoon is in Nederland geboren en heeft ten minste één in het buitenland geboren ouder (definitie CBS).
Bron: forum.nl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

niet-westers allochtoon


Alle allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Bron: forum.nl (offline)


Login in om alle 12 betekenissen te bekijken