nba.nl

Website:https://www.nba.nl
Upvotes ontvangen41
Downvotes ontvangen95
Karma:-53 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (45)

1

12   15

afwijking


Een in financiƫle gegevens voorkomende fout, die het gevolg is van onjuistheden of fraude (Richtlijn 240, paragraaf 2).
Bron: nba.nl

2

7   31

inherent risico


Inherent risico is de gevoeligheid van een jaarrekeningpost voor een onjuistheid die afzonderlijk of tezamen met onjuistheden in andere jaarrekeningen van materieel belang kan zijn onder de veronderstelling dat daarop geen interne beheersingsmaatregelen van toepassing waren (Richtlijn 400, paragraaf 4).
Bron: nba.nl

3

6   13

assurance-opdracht


Het doel van een assurance-opdracht is dat een accountant een object van onderzoek, waarvoor een andere partij verantwoordelijk is, toetst of evalualeert aan de hand van van toepassing zijnde criteria en omtrent dat object van onderzoek een conclusie formuleert die de beoogde gebruiker een bepaalde mate van zekerheid verschaft. Assurance-opdrachten [..]
Bron: nba.nl

4

3   6

aanwezigheid


Aanwezigheid is het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een handeling die door anderen wordt uitgevoerd. Zo stelt bijwonen van de voorraadopname de accountant in staat de voorraad in ogenschouw te nemen, vast te stellen dat overeenkomstig de procedures van de leiding met betrekking tot het vastleggen en controleren van de telresultaten wordt gehand [..]
Bron: nba.nl

5

3   5

personeel


Alle vennoten/directeuren en medewerkers die betrokken zijn bij de controlepraktijk van het kantoor (Richtlijn 220, paragraaf 3).
Bron: nba.nl

6

2   3

accountant


De accountant is de persoon die de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de controleopdracht draagt. Deze term wordt ook gebruikt om een accountantskantoor aan te duiden. In alle richtlijnen wordt bij het beschrijven van de controle en daaraan verwante opdrachten steeds de term "accountant" gehanteerd, tenzij anders aangegeven. [..]
Bron: nba.nl

7

2   4

intern beheersingsrisico


Intern beheersingsrisico is het risico dat een onjuistheid, die zich in een jaarrekeningpost kan voordoen en die afzonderlijk of tezamen met onjuistheden in andere jaarrekeningposten van materieel belang kan zijn, niet tijdig wordt voorkomen of ontdekt en hersteld door het stelsel van maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersin [..]
Bron: nba.nl

8

2   12

assurance-opdracht


Onder de term assurance-opdracht die gericht is op het verstrekken van een hoge mate van zekerheid valt iedere assurance-opdracht die gericht is op het tot uitdrukking brengen van een hoge, maar niet absolute mate van zekerheid. De accountant ontwerpt het proces van aanvaarding en uitvoering van een opdracht zodanig dat het risico dat de accountant [..]
Bron: nba.nl

9

1   2

beginbalans


De beginbalans is het samenstel van balansposten aan het begin van een periode. De beginbalans is gebaseerd op de eindbalans van de voorafgaande verslagperiode en geeft de gevolgen weer van transacties in voorafgaande perioden en de in de voorafgaande periode toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (Richtlijn 510, paragraaf 3).
Bron: nba.nl

10

1   1

beoogde gebruiker


De beoogde gebruiker is de persoon of de groep personen voor wie de accountant het assurance-rapport voor een specifiek gebruiksdoel opstelt. De beoogde gebruiker wordt soms bepaald bij overeenkomst tussen de accountant en de verantwoordelijke partij of de opdrachtgever. Onder bepaalde omstandigheden is de beoogde gebruiker bij wet bepaald. Ook kan [..]
Bron: nba.nl


Login in om alle 45 betekenissen te bekijken