courtofaudit.nl

Upvotes ontvangen32
Downvotes ontvangen78
Karma:-45 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (63)

1

9   33

baten


De (op een staat van baten en lasten op te nemen) bedragen die worden beschouwd als voordelen die verband houden met de activiteiten in de betreffende periode.
Bron: courtofaudit.nl

2

5   4

voorschot


Onder een voorschot wordt verstaan (a) een vooruitbetaling door het Rijk in verband met door een derde aan het Rijk te leveren producten, te verlenen diensten of te verrichten werken; of (b) een vooruitbetaling van het Rijk op een aan een derde verstrekte aanspraak op een subsidie, bijdrage of lening of op een aanspraak uit hoofde van een verstrekt [..]
Bron: courtofaudit.nl

3

4   1

verplichting


Een verplichting is een juridische verbintenis die (a) ontstaat op grond van een verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking, een verbintenis of een op ee [..]
Bron: courtofaudit.nl

4

3   1

bezwaar


De Algemene Rekenkamer kan bezwaar maken wanneer een minister in strijd met de regels geld heeft uitgegeven of (niet) heeft ontvangen. Zij kan ook bezwaar maken wanneer een minister onvolkomenheden in [..]
Bron: courtofaudit.nl

5

3   5

personeelsbeheer


Personeelsbeheer is het geheel aan activiteiten in het kader van de personeelsvoorziening, het beoordelen en professionaliseren (vormen en opleiden) van het personeel, het formuleren en uitvoeren van een verzuimbeleid en het bijhouden van de personeelsadministratie.
Bron: courtofaudit.nl

6

2   0

saldibalans


De saldibalans is een overzicht van de posten die aan het einde van het jaar nog openstaan en die naar het volgende jaar moeten worden meegenomen. Het gaat hierbij om posten als: vorderingen, voorscho [..]
Bron: courtofaudit.nl

7

2   2

tolerantiegrenzen


Tolerantiegrenzen worden zowel door de ministers als door de Algemene Rekenkamer gehanteerd om te bepalen welke fouten en onzekerheden worden gerapporteerd in respectievelijk de bedrijfsvoeringsparagr [..]
Bron: courtofaudit.nl

8

1   10

review


Voor haar oordelen over het jaarverslag maakt de Algemene Rekenkamer zo veel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de departementale auditdienst (DAD) of de Auditdienst Rijk (ADR). Om te bepalen [..]
Bron: courtofaudit.nl

9

1   0

decharge


Goedkeuring door de Staten-Generaal van de begrotingsuitvoering van de minister. Na Verantwoordingsdag keuren de Staten-Generaal de slotwetten goed. Daarmee verlenen ze decharge aan de ministers: deze [..]
Bron: courtofaudit.nl

10

1   0

prestatieverklaring


Een verklaring dat een product, dienst of werk daadwerkelijk is geleverd.
Bron: courtofaudit.nl


Login in om alle 63 betekenissen te bekijken